Strona główna
Internetowej
Gazety Katolików
Stanisław Krajski
Akcja Katolicka i Polska


Z Polską może tak być jak z Europą. Nazwy "Europa", "europejskość" utraciły dziś swoje właściwe znaczenie, stały się pustymi nazwami, które powoli zaczęto "napełniać" całkowicie nową, zasadniczo obcą dla nich treścią. No bo cóż to jest ,,Europa", "europejskość"? Zawsze były to, ze swej istoty, synonimy pewnej wysokiej kultury i cywilizacji, wysokiej, bo racjonalnej i przenikniętej miłością, bo związanej z prawdą, dobrem, sprawiedliwością. Ten "rys" nadawało Europie chrześcijaństwo. To ono ją stworzyło, ukształtowało, nadało, ten podstawowy, ton. Europa, w pewnym momencie, zaczęła odchodzić od tej swojej "europejskości" odchodząc od chrześcijaństwa. Pozostały tylko stare formy. Treści je zapełniające bliższe są teraz Azji, aborygenom, pigmejom. Są gnostyckie, irracjonalne, pogańskie, wręcz satanistyczne.
"Polska" i "polskość" są jeszcze głębiej związane z chrześcijaństwem, z katolicyzmem niż "Europa" i "europejskość". Polska prawosławna, protestancka, ateistyczna czy pogańska nie będzie już Polską. Może to nie jest tak do końca, że Polak to katolik, ale jeżeli zabraknie w Polsce prawdziwie katolickich katolików to także zabraknie w niej Polski.
Akcja Katolicka musi być polska. Akcja prawdziwie polska musi być katolicka.
Akcja Katolicka w Polsce nie może zatem, jak się wydaje, zaniedbywać polskiego wymiaru swoich działań. Nie może więc zaniedbywać nie tylko płaszczyzny tradycji, ale również tych obszarów, które wyznaczają pojęcia ojczyzny, narodu i patriotyzmu.
Kościół zawsze nauczał, iż przykazanie "Czcij ojca swego i matkę swoją" nie dotyczy tylko naszej relacji z rodzicami ale również, między innymi, z Ojczyzną. Zawsze mówił, już ustami św. Tomasza z Akwinu, gdy Europa nie była jeszcze, w zasadzie, Europą ojczyzn, że ojczyzna jest tym miejscem, dobrem wspólnym, wartością, o które chrześcijanin winien dbać. Posoborowi papieże zaczęli doprecyzować tę myśl mówiąc dużo o wszystkich tych kwestiach, które wyznacza pojęcie narodu.
Królową Polski jest Matka Boża. Rytm polskiego życia wyznaczają katolickie święta. Język, kultura, obyczaje wyrosły z chrześcijaństwa i są z nim tak integralnie i nierozerwalnie związane, że tracą rację bytu i sens gdy odrywa się je od ich korzeni.
Polska i Kościół stanowią, w pewnym sensie, jedno i burzenie tej jedności jest zamachem tak na Polskę jak i na Kościół.
Akcja Katolicka w Polsce musi pamiętać o tym i brać to pod uwagę we wszystkich swoich posunięciach. Jej zadaniem jest zatem także przywracanie wymiaru katolickiego polskości i polskiego katolickości.
Gdy powstawała Akcja Katolicka mówiono, że jest ona katolicka również w tym sensie, że jest powszechna, że dotyczy całego Kościoła, że przekracza granice państw. Trzeba jednak pamiętać, że Kościół nigdy nie był jakąś jednolitą, niepodzielną bryłą, jakąś mgławicą. Zawsze był Kościołem diecezji, parafii, zakonów i ojczyzn, Kościołem powszechnym, ale zarazem Kościołem wielu oblicz i dróg. Dominikanie, Franciszkanie, Jezuici zawsze byli katoliccy, ale byli także Dominikanami, Franciszkanami, Jezuitami.
Jesteśmy Kościołem, ale jesteśmy także Polakami. To oznacza, że mamy swoje własne oblicze, swoją własną duchowość, swoją drogę. Gdy dbamy o polskość musimy tylko pamiętać słowa O. Jacka Woronieckiego, że miłość do Ojczyzny polega na tym, że chce się dla niej wszystkiego tego, co najlepsze, że miłość do narodu, tak jak miłość do człowieka pociąga za sobą również walkę z jego grzechami, wadami, słabościami.
O. Woroniecki mówił, że patriotyzm polega na otwarciu się na dobro niezależnie od tego skąd to dobro pochodzi i występowaniu przeciwko złu niezależnie od tego gdzie ono się zrodziło. Ojczyznę, narodowość wyznacza nie to, co zrodziło się na danym obszarze w wyniku działań tej, a nie innej nacji, ale to, co posiadając wymiar prawdy i dobra nabyło także, taką czy inną drogą, takich cech, które pozwoliły na uznanie tego za moje, za nasze, za np. polskie.
O. Woroniecki uczył, że jeżeli kochamy Polskę to powinniśmy, z całych sił, zabiegać o to, aby synonimem polskości było to, co prawdziwe, dobre i Boże.
Tak więc polska Akcja Katolicka powinna być polska także, czy przede wszystkim, w tym sensie, że będzie prowadzić taką bitwę o Polskę, która będzie budować i umacniać tę polskość przez rozszerzanie Królestwa Chrystusowego we wszystkich, także, polskich wymiarach. Polskim celem Akcji Katolickiej byłoby zatem doprowadzenie do tego aby Polacy byli wierni Polsce i aby była to również wierność Chrystusowi.

29.06.2004